FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling er blevet analyseret for at vurdere, hvilke mål vi har størst mulighed for at påvirke. Efter PostNords opfattelse er de mest relevante mål:

sustainability-16.png

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Menneskers forskelligheder bidrager til at gøre en arbejdsplads attraktiv og dynamisk og forbedrer mulighederne for at fokusere på og opfylde kundernes forskellige behov. Som en stor arbejdsgiver i Norden står ligestilling og mangfoldighed centralt i PostNords arbejde.

Mål 7: Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

PostNords miljøarbejde tager sigte på at reducere energiforbruget til transporter og i bygninger. Den energi, der bruges, skal i størst muligt omfang komme fra vedvarende energikilder.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Sund forretningsetik, socialt ansvar og et aktivt miljøarbejde er centrale dele af PostNords arbejde.

PostNords Code of Conduct fastsætter krav om, hvordan koncernens medarbejdere skal agere på de områder, der er vigtigst for at kunne drive en bæredygtig forretning af PostNords type. Vi fokuserer aktivt på mangfoldighed og ligestilling. Over 99 pct. af vores medarbejdere er omfattet af kollektive overenskomster. Vi stiller krav og overvåger forsyningskæden med hensyn til f.eks. arbejdsmiljø, miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og antikorruption.

PostNords whistleblowerordning gør det muligt at indberette alvorlige hændelser eller upassende aktiviteter i virksomheden, herunder økonomisk kriminalitet, alvorlige former for diskrimination og chikane og alvorlige overtrædelser af miljøregler og miljøforurening.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Sikker og brændstofbesparende kørsel spiller en vigtig rolle for at nå både nationale mål og PostNords egne mål om at reducere ulykker og miljøpåvirkning og forbedre sundheden.

I PostNords transportsystem optimeres ruterne, og kapacitetsudnyttelsen i køretøjerne er så høj som muligt. PostNord arbejder også hen imod en integreret produktionsmodel, hvor post- og pakkedistribution koordineres for at udnytte transportkapaciteten optimalt.

PostNord har en stor flåde af elkøretøjer, og de fleste elbiler bruges på "the last mile" ud til kunden. Det reducerer klimapåvirkning, støj og PostNords udledning af stoffer, der er sundhedsskadelige, f.eks. dinitrogenoxid (N2O) og partikler.

Mål 13: Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Koncernen er en af Nordens største logistikvirksomheder, og CO2-udledningen fra egne og indkøbte transporter udgør den største miljøpåvirkning.

PostNords miljøarbejde tager sigte på at reducere energiforbruget til transporter og i bygninger. Den energi, der bruges, skal i størst muligt omfang komme fra vedvarende energikilder.

Fokusområder i forbindelse med reduktion af klimapåvirkning: Bedre kapacitetsudnyttelse, brændstofbesparende kørsel, større andel af biobrændstoffer, flere elkøretøjer, flere togtransporter, færre flytransporter, energieffektive bygninger.